Alexey Belyakov

Managing Director, Skolkovo Aerospace