David Goldsmith

President and Co-founder, the Goldsmith Organization