Alexey Belyakov

Alexey Belyakov
  • Managing Director
  • Company: Skolkovo Aerospace